Legfrissebb Hírek

2022.03.16.

2023. április 20. (csütörtök) 6.30-16.30 óráig

2023. április 21. (péntek) 6.30-16.30 óráig

Jelentkezési lap letöltése
2020.03.15.

Tisztelt Szülők!

Írásban kezdeményezhetik gyermekük felügyeletének igényét - az okot feltüntetve! - Varga Lászlóné intézményvezető asszonynál a rumiovoda@gmail.com e-mail címen a gyermek felügyeletének napját megelőző nap 8.30 óráig azok a szülők, akik a gyermek elhelyezéséről nem tudnak gondoskodni. Erre csak indokolt esetben van lehetőség a koronavírus rohamos terjedése miatt kialakult veszélyhelyzet miatt!

A kérelem elbírálásáról 9.00 óráig döntök, elutasítás esetén email-ben értesítem Önt.

A kormányhatározatból nem derül ki, hogy az óvoda hány szülő kérésére szervezi meg az ügyeletet és mi számít indokolt esetnek, ezért ennek felelősségét magamra vállalom, mint a veszélyhelyzet esetén eljáró területileg illetékes polgármester (természetesen intézményvezető asszonnyal konzultálva).

A Rumi Játékvár Óvoda 2020. március 17-től (keddtől) indokolt esetben biztosítja az ügyeletet, vagyis az a szülő, aki keddtől kéri gyermeke felügyeletét, a kérelmét 2020. március 16. (hétfő) 8.30-ig juttassa el a fent megadott e-mail címre!

Vigyázzunk a szülőkre, nagyszülőkre, gyerekekre, egymásra!

Változás esetén további információt nyújtunk Rum Község Önkormányzatának facebook oldalán, valamint az óvoda honlapján www.rumiovoda.hu és az óvoda facebook oldalán.

Rum, 2020. 03. 15.

                                                                                       Beni Ferenc

                                                                            Rum Község Polgármestere

 

Kompetencia alapú óvodai program bevezetése

A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés

Innovatív Intézményekben

Társadalmi Megújulás Operatív Program

TÁMOP-3.1.4/08-2-2009-0055

 

 

A kompetencia alapú óvodai programcsomag bevezetése óvodánkban

A Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a Rumi Rajki István ÁMK Játékvár Óvodában a 2009/2010-es nevelési évben két csoportban kezdtük el a nevelést a kompetencia alapú óvodai programcsomag szellemében.

 1. kis-középső csoport óvodásai /25 gyermek/
 2. nagycsoport óvodásai             /23 gyermek/

Pedagógusok:

Horváth Istvánné/megvalósító/ óvodavezető

Kiss Lászlóné    /megvalósító/ óvodapedagógus/

Pados Istvánné  /résztvevő, szakmai vezető/

A mi óvodánk 7.000.000 Ft összeget nyert a pályázattal.

Ebből valósítottuk meg:

 • az óvónők továbbképzését
 • a kompetencia alapú óvodai programcsomag megvásárlását
 • /kézikönyvek, meseládikó bábkészlettel, fejlesztő játékok/
 • Mozgásfejlesztő eszközök, ábrázolási eszközök megvásárlását.

 

A program megvalósulása érdekében vállaltuk, hogy részt vettünk a továbbképzéseken.

Az új ismereteinket beépítjük a mindennapi munkánkba.

Tudatosan terveztük és szerveztük a mindennapjainkat annak érdekében, hogy óvodásaink

sok- sok élmény és tapasztalat segítségével tevékenykedve, egyéni szükségleteiknek megfelelően, képességeik fejlődjenek.

Tapasztalataink alapján átdolgoztuk a helyi nevelési programunkat és dokumentumainkat.

A kompetencia alapú óvodai programcsomag, az Óvodai Nevelés Országos

Alapprogramjának szellemiségében készült az alapelvek, az óvodakép, a gyermekkép, a játékközpontúság, a szellemiség és a szemléletmód tekintetében.  Az óvodapedagógián belül maga a ?programcsomag? fogalma is új, melynek kettős jelentéstartalma van. Egyrészt egyes elemei részenként illesztve is felhasználhatók a helyi nevelési programhoz, másrészt teljességében is használható, komplex csomagként kezelve.

A programcsomag célja nem a ?diktálás?, hanem a segítségnyújtás, valamint a lehetőség a megújulásra, amely az önálló értelmezés és a sajátos felhasználás alapjául szolgálhat.

A kompetencia alapú óvodai programcsomag fontos pedagógiai alapelveket fogalmaz meg:

 1. 1. A gyermeknek joga van ahhoz, hogy megkapja a megfelelő gondoskodást és nevelést.

Olyan nyitott és rugalmas rendszerben fejlődhessen, amellyel igazodik egyéni szükségleteihez, életkori és egyéni sajátosságaihoz, fejlődési üteméhez.

 1. 2. Óvodás életkorban a nevelés eszközei közül a játék a gyermek legelemibb pszichikus szükséglete. A játék a gyermek számára a legfőbb élményforrás, ugyanakkor a személyiség fejlesztésének színtere, a tanulás, a készség és képességfejlesztés leghatékonyabb módja.

 

 1. 3. A munkajellegű tevékenység is tartalmaz játékos elemeket. Az önként vállalt feladatok, munkafolyamatok végzése során megéli a gyermek a közösségért való tevékenykedés örömét is, ami normák, értékek, szabályok kialakulásához vezet.

 

 1. 4. A valódi tudás az amit a gyermek maga fejt meg, cselekvésen keresztül sajátít el, ezért a játékba integrált önkéntes és cselekvéses tanulás az óvodai tanulás útja.

 

 1. 5. Az óvodában komplex nevelés folyik. A nevelési területek elméletileg elkülönültek, a gyakorlatban azonban a tárgyi koncentráció elvének megfelelően egységet alkotnak.

 

Nevelési cél: a gyermeki aktivitás, motiváltság, kíváncsiság ébrentartása és kielégítése,

a kreativitás előtérbe helyezése és a kompetenciaérzés kialakítása,

fenntartása.

 1. 6. Az óvodapedagógus az ismeretek tapasztalati úton történő megszerzéséhez segíti hozzá a

gyermekeket. Ebben az életkorban az igazi ismeret az, amit a gyermek szerez meg.

7. A gyermek fejlődésének alapja, hogy féltő, óvó, gondoskodó szeretet, biztonság vegye

körül. Egyéni, differenciált bánásmód szükséges a személyes, bensőséges kapcsolat

kialakításához, amely minden gyermeket megillet.

 

8.Az anyanyelvi nevelés áthatja az óvodai nevelést, tartalma a nevelés eszközeinek a gyermeki tevékenységrendszernek, ezért kiemelt jelentőséggel bír.

 

9. A sajátos nevelési igényű gyermek is teljes értékű ember. Joga, hogy megfelelő, elfogadó, ugyanakkor fejlesztő hatású környezetben éljen, fejlődjön. A gyerekek őszintén elfogadják, tolerálják a sajátos bánásmódot igénylő társaikat, a gyengébbekhez való közeledés és segítőkészség természetes számukra. Olyan pedagógiai környezetet kell kialakítania az óvodának, ahol a másság felé fordulás mindenkinek természetessé válik.

 

10. A közösségi nevelés alapelve, hogy a gyermek, mint egyén találja meg a helyét a közösségben. A társas kapcsolatok alakulásának legfőbb eszköze elsősorban a játék, ezt követik a közös tevékenységek, a közösen végzett feladatok, a különböző szervezeti keretekben megvalósuló tanulási formák.

 

11. A gyermekek személyiségének alakulásában meghatározó, hogy milyen nevelési hatások érik a családjában. A megfelelő módon kialakított szokások és viselkedési formák a gyermekek számára megkönnyítik az óvodai közösségbe való beilleszkedést.

Nevelési célunk a családokkal való jó együttműködés, a családok segítése, erősítése.

 

12. A gyermekek számára biztonságot nyújt a megalapozott és következetes, ám rugalmasan kezelt és alkalmazott szokásrendszer. A szokásrendszeren és az együttélésből fakadó tevékenységeken keresztül fejlődik normarendszere, mely a további fejlődési szakasznak, az iskolás kornak az alapja, s egyben a felnőtté válás feltétele is.

13. Jelentős alapvetés a megfelelő életvitel, az egészséges életmód iránti igény kialakítása.

Nevelési célunk, hogy az óvodás gyermekek környezettudatos viselkedését megalapozzuk.

Célunk, hogy az óvodáskor végére, iskolára alkalmas gyerekeket bízzunk a szülőkre.

 

A kompetencia alapú óvodai programcsomag hozadéka a kipróbáló csoportokban

A gyerekek számára:

 • kedvük, igényeik, elképzeléseik, vágyaik szerint játszhatnak, mozoghatnak
 • zenében, festésben átélhetik a mesék, versek szárnyaló világát
 • átérezhetik a hagyományok üzenetét
 • bábozhatnak, dramatizálhatnak
 • nap mint nap változatos, színes élményeket szerezhetnek
 • játszva tanulhatnak egymástól és a felnőttektől
 • kérdéseiket bátran, nyíltan megfogalmazhatják
 • megtapasztalhatják, hogy a megoldandó helyzeteknek számos megoldása lehetséges

 

A szülők számára:

 • a program középpontjában a gyerek áll
 • a boldog gyerekkort kívánjuk biztosítani a gyerekek számára
 • gyermekük komplex képességei fejleszthetők
 • figyelembe veszik gyermekük egyéni és életkori sajátosságait
 • értékelik gyermeke azon tulajdonságait, melyek csak rá jellemzőek
 • gyermekével megtanítják értékelni a másik gyerek másságát is
 • a gyermekének több saját élményben, tapasztalatszerzésben lesz része
 • az óvodával való együttműködésük szorosabbá válhat, fejlődhet
 • a program figyelembe veszi az észrevételeiket is

 

Az óvodapedagógusok számára

Lehetőséget ad:

 • saját kompetenciájának fejlesztésére
 • az óvoda óvó-védő, nevelő, személyiségfejlesztő funkciójának új tartalommal való megtöltésére
 • a céltudatosabb, tervezettebb, hatékonyabb gondozó, nevelő, oktató munka megélésére
 • az óvoda-iskola átmenet, az inkluzív pedagógia, a játék, az érzelem és az erkölcs új tartalmú megközelítésére
 • az iskolára való felkészítés, az iskolaérettség újraértelmezésére

A kompetencia alapú óvodai programcsomag sajátos elemei

A pedagógiai fejlesztés célja:

- Az óvoda- iskola átmenet tartalmilag újszerű kidolgozása

- Az inkluzív pedagógiának elterjesztése

- A játéknak, mint a fejlesztés céljának és eredményének megjelenítése

A pedagógiai fejlesztés feladata:

Olyan választható témák, témakörök, szervezési keretek, differenciálási eljárások és munkaformák ajánlása, amelyek a pedagógiai fejlesztés célját szolgálják.

A pedagógiai fejlesztés folyamatának legfőbb jellemzője : a komplexitás

A képességfejlesztés az elsődleges

Az integráló nevelési területek megegyezőek az ONAP- al, a külsővilág tevékeny megismerését segítik, ezen belül a matematikai, az anyanyelvi, az irodalmi nevelést és a vizuális tartalmú tapasztalatokat erősíti. Ezek a nevelési területek adják a törzsanyagot

A kiegészítő anyag: környezeti játékgyűjtemény, bábgyűjtemény/meseládikó/, a zenevarázs új utakat jelöl ki az óvodai zenei nevelés terén.

A segédletek: /dramatikus elemeket tartalmazó játékok, pedagógiai játékgyűjtemény, játékajánló/

 

 

A Kompetencia Alapú Óvodai Program bevezetésének gyakorlati tapasztalatai

Visszatekintve az eltelt időszakra, ez a program tetszik a gyerekeknek, óvónőknek egyaránt.

Az eddig feldolgozott témakörök: ?Levegő? ?Tűz? ?Víz? ?Föld? sok ?sok lehetőséget kínáltak a közös élmény és tapasztalatszerzésre, a gyermekek egyéni differenciált fejlesztésére, és érdekes, változatos feldolgozási lehetőséget kínáltak mindnyájunknak.

A gyermekek a szabad játék során bátran kipróbálhatták ötleteiket, ezáltal saját megtapasztalásuk útján szerezhettek maradandó ismereteket.

A szülők is aktívan érdeklődtek a tevékenységünk iránt a témákhoz kapcsolódó gyűjtőmunkában sokat segítettek és ezzel hozzájárultak a munkánk eredményéhez.

 

 

 

Rum, 2010.08.31.

 

Horváth Istvánné                                                     Pados Istvánné

Óvodavezető                                                         szakmai vezető